TEMELJNI & APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

Celični testni modeli

Za predklinično testiranje biomaterialov in bioloških zdravil smo razvili različne celične teste, ki se večinoma osredotočajo na citotoksičnost in testiranje funkcionalnosti. Tehnologija temelji na uporabi primarnih celičnih tipov, pridobljenih od človeških darovalcev, in ne na transformiranih celičnih linijah. Pridobljeni rezultati testiranj so zato bolj relevantni. Hkrati te tehnologije sledijo načelu zamenjave, zmanjšanja in izboljšanja, znanem tudi kot načelo 3R (Replacement, Reduction in Refinement) pri predkliničnih študijah na živalih. Testirani biomateriali in biološka zdravila pridejo v stik s človeškim tkivom/celicami veliko prej kot med »tradicionalnim« razvojem zdravil in medicinskih pripomočkov.

Izbrani EU projekti:

Projekt se bo ukvarjal z razvojem novih, naprednih materialov za preprečevanje infekcij in vnetja na titanovih in cirkonijevih implantatih. Educell je vodja delovnega sklopa, v katerem se bodo izvajala in vitro testiranja materialov na različnih celičnih modelih (citotoksičnost, antimikrobna aktivnost, vpliv na regeneracijo tkiva).

Projekt temelji na razvoju biološkega protivirusnega/protimikrobnega premaza za površine in tekstil. Naša vloga v mednarodnem združenju podjetij je testiranje citotoksičnosti razvitih premazov z uporabo primarnih celičnih kultur človeške kože.

Cilj projekta je bil razvoj anti-biofilmskih premazov za zobne in ortopedske vsadke, saj okužbe, povezane z biofilmi, predstavljajo vse večji problem v zdravstvu. Podjetje Educell je izvajalo in vitro testiranja novih premazov.

Degeneracija medvretenčne ploščice povzroča bolečine v hrbtu, ki vplivajo na kakovost življenja velikega dela prebivalstva in predstavljajo veliko gospodarsko in družbeno breme. Educellova vloga v projektu je bila preučevanje možnosti uporabe celične terapije za popravilo okvarjene medvretenčne ploščice.

Izbrani nacionalni projekti:

Razvoj sistema za izolacijo matičnih celic iz maščobnega tkiva – AdipoCell

Prijavitelj: Educell d.o.o.
Partner v projektu: Ageno d.o.o.

Trajanje projekta: 9. 7. 2020 – 31. 8. 2022

Opis projekta:

V projektu, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v Educell-u razvijamo medicinski pripomoček za enostavno in učinkovito izolacijo mezenhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva. Izdelek bo omogočil lažjo implementacijo novih tehnik in metod regenerativnega zdravljenja v medicinski praksi.

Pričakovani rezultati:

 • Izdelava prototipov sistema za izolacijo mezenhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva
 • Testiranje prototipov v laboratorijskem in v realnem okolju na vzorcih maščobe v operacijski dvorani in nato v nadaljnjih fazah.
 • Testiranje delovanja, varnosti in učinkovitosti končne oblike sistema v rokah končnih uporabnikov.
 • Oblikovanje protokolov za izolacijo matičnih celic iz maščobe z encimsko razgradnjo, protokolov za izvedljivost mehanske razgradnje maščobnega tkiva z enakim sistemom in protokolov za terapije pri nekaterih medicinskih indikacijah.
 • Izvedba testiranj, ki bodo zagotavljala skladnost sistema z zahtevami zakonodaje o medicinskih pripomočkih.

Podatki o financiranju:

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Izvajanje projekta:

Digitalizacija procesov

Prijavitelj: Educell d.o.o.

Partnerji v projektu: Triglif d.o.o., SciNote, Vasco, Vaisala

Trajanje projekta: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Opis projekta:

V projektu, ki ga sofinancirata Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v Educellu uvajamo postopek digitalizacije procesov, kar zajema uvedbo sodobnega informacijskega sistema, uvedbo spletnega portala za interaktivno komunikacijo s kupci, digitalno naročanje, rešitev za upravljanje dokumentov, obveščanje o napredku ali potreb po dodatnih podatkih/dokumentih/pojasnilih in zbiranje podatkov iz senzorjev skozi celoten proces analiz in raziskav.

Pričakovani rezultati:

 • Uvedba novega ERP sistema, ki bo omogočal boljše strukturiranje in definiranje procesov, več kontrolnih mehanizmov in avtomatiziranje postopkov.
 • Uvedba novega laboratorijsko-proizvodnega sistema, ki bo omogočal podrobno spremljanje procesov in podpiral zahteve s področja doseganja meril kakovosti procesov in certifikatov skladnosti.
 • Vpeljava digitalne IOT platforme za zajem podatkov laboratorijskih podatkov, ki bo omogočala izboljšano preglednost vseh parametrov delovanja in posledično hitrejše reagiranje ob napakah ter krajši zastoji v delovnih procesih.
 • Uvedba zajema podatkov iz bioreaktorjev in povezava na skupno podatkovno skladišče, bo omogočala boljši nadzor nad delovanjem, manj ustavitev delovanja in posledično večji izkoristek dragih naprav.
 • Prenova javnega spletnega mesta, vzpostavitev portala za stranke/kupce in vzpostavitev zaprtih strani za strokovno javnost.
 • Uvedba rešitve za skupno delo na dokumentih s poudarkom na poenostavljanju dostopa na daljavo, varnosti dostopa in hkratnem delu na dokumentih.
 • Dvig kompetenc zaposlenih na področju informacijskih tehnologij.
 • Postavitev intraneta, ki bo omogočala hitrejši in enostavnejši dostop do internih informacij.
 • S pomočjo uvedbe marketinških orodij HubSpot ohraniti lojalnost kupcev, hitreje obdelovati prodajne priložnosti, prodajanje dodatnih storitev in povečanje dodane vrednosti.

Podatki o financiranju:

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

V okviru tega projekta bo izvedena obsežna karakterizacija naših celic, namenjenih za terapije, predvsem glede njihove čistosti, varnosti, diferenciacijskega potenciala, proliferacije, senescence in učinkovitosti. Celice oziroma njihov sekretom bomo testirali tudi v kombinaciji s SARS-CoV-2 inficiranimi epitelijskimi kulturami. Educell v projektu sodeluje kot sofinancer.

Cilj projekta je izboljšati sedanje tehnologije za proizvodnjo, čiščenje in analitsko testiranje virusnih vektorjev. Educell v projektu sodeluje kot sofinancer.

Raziskovalni program je zajemal vse vidike raziskav matičnih celic, od temeljnih znanosti do prenosa terapije v kliniko, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana.